U KRUGU KNJIŽEVNIH I FILOZOFSKIH ESEJA

U KRUGU KNJIŽEVNIH I FILOZOFSKIH ESEJA

Risto Tubić

Izdavač: Svet knjige

Žanr: Publicistika, Domaći pisci

+10%

za 3

10%

Redovna cena: 1.430,00 din

Sa popustom i do: 1.158,30 din (ušteda: 271,70 din)

„U ovoj knji­zi reč je, uglav­nom, o ne­ko­li­ko mo­jih sa­bra­nih knji­žev­nih i po­li­tič­ko-fi­lo­zof­skih ese­ja, ko­ji, ve­ru­jem, imaju svoju sopstvenu unutrašnju logiku, svoje odnose i svoje granice, vertikale i horizontale, koje valja čitati, dakako, kritičkom analizom. Ese­ji­stič­ko pi­sa­nje je, ina­če, uvek avan­tu­ra u ne­po­zna­to; po­go­to­vo kad da­nas vi­di­mo ka­ko je u ovom sve­tu u kom ži­vi­mo mno­go mr­žnje i ne­prav­de. Kon­struk­ci­ja i de­s­truk­ci­ja ko­je se u nje­mu zbi­va­ju jed­na­ke su. Do­đe mi da ka­žem ka­ko se isto­ri­ja ni­ka­ko ne od­vi­ja u nor­mal­nom smi­slu. Stva­ri se, ne­ka­ko, stal­no vr­te u jed­nom istom kru­gu. Otu­da su i broj­ne ta­u­to­lo­gi­je u ne­kim tek­sto­vi­ma bi­le go­to­vo ne­iz­be­žne zbog če­ga se či­ta­o­cu iz­vi­nja­vam. Jed­no­stav­no to je ta­ko, što bi re­kao Ge­te: Lu­ta čo­vek dok god ne­čem te­ži. Lu­ta­ju­ći, eto, ne po­la­zi mi za ru­kom da sa­žmem ono o če­mu je u ovim ese­ji­ma reč, a kad bi mi to po­šlo, on­da si­gur­no ne bih imao po­tre­bu sve ovo da pi­šem.“ (autor)

Kategorija:

Godina izdanja:

Broj strana:

Pismo:

Povez:

Format:

nav-id:

Knjige

2017.

352

Ćirilica

Tvrd

13.5 x 21 cm

A164049

Artikal nema komentare

Artikli na akciji

879,00 din 791,10 din

899,00 din 728,19 din

550,00 din 445,50 din

2.328,00 din

1.964,79 din

Ušteda: 363,21 din