KUPREŠKA OGNJIŠTA, ZBORIŠTA I ZGARIŠTA

KUPREŠKA OGNJIŠTA, ZBORIŠTA I ZGARIŠTA

Jovo Bajić

Izdavač: Svet knjige

Žanr: Domaći pisci, Istorija

+10%

za 3

10%

Redovna cena: 1.540,00 din

Sa popustom i do: 1.247,40 din (ušteda: 292,60 din)

„Na osno­vu ra­su­te pre­te­žno pi­sa­ne gra­đe, naj­ve­ćim de­lom ob­ja­vlji­va­ne to­kom de­vet­na­e­stog i dva­de­se­to­ga ve­ka, na­sto­ja­li smo da osve­tli­mo ve­kov­no bi­ti­sa­nje ku­pre­ških Sr­ba na ovim pro­sto­ri­ma, kao i nji­hov ži­vot sa Ku­pre­ša­ni­ma ri­mo­ka­to­lič­ke i mu­sli­man­ske ve­ro­i­spo­ve­sti. Ba­vi­li smo se i srp­skim stra­da­nji­ma u dva­de­se­tom ve­ku, do­ta­kav­ši se po­ko­lja ko­je je or­ga­ni­zo­va­la Ne­za­vi­sna Dr­ža­va Hr­vat­ska i stra­da­nji­ma u ver­sko-gra­đan­skom ra­tu od 1992. do 1995. go­di­ne.

U po­sled­njem ra­tu u je­sen 1994. go­di­ne ku­pre­ški Sr­bi, kao i nji­ho­vi su­na­rod­ni­ci sa su­sed­nih kra­ških po­lja, pro­te­ra­ni su iz svo­jih drev­nih na­se­lja, a nji­ho­va se­la su, po­sle Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma, ra­zo­re­na do te­me­lja. Na to­me se ni­je sta­lo, upo­re­do sa za­ti­ra­njem srp­skih na­se­lja, po­ja­ča­va­na su na­sto­ja­nja da se na ovim pro­sto­ri­ma za­tre srp­sko ime. […]

U ovoj knji­zi go­vo­ri­li smo i o se­o­ba­ma Ku­pre­ša­na u Li­ku, Sla­vo­ni­ju i Dal­ma­ci­ju u še­sna­e­stom i se­dam­na­e­stom ve­ku, gde su oni u no­ve pre­de­le sti­gli kao Sr­bi, do­nev­ši pra­vo­slav­nu ve­ru i kr­sne sla­ve.

Ovom na­šom knji­gom na­sto­ja­li smo da do­ka­že­mo da su Sr­bi ve­ko­vi­ma biv­stvo­va­li na Ku­pre­škoj vi­so­rav­ni, ču­va­li pra­vo­slav­nu ve­ru, srp­sko ime i otač­ko pre­da­nje i osta­vi­li ne­iz­bri­si­ve tra­go­ve du­hov­ne i ma­te­ri­jal­ne kul­tu­re.“

– Autor

Kategorija:

Godina izdanja:

Broj strana:

Pismo:

Povez:

Format:

nav-id:

Knjige

2019.

528

Ćirilica

Tvrd

24 cm

A200709

Artikal nema komentare

Artikli na akciji

855,00 din 769,50 din

1.099,00 din 890,00 din

1.099,00 din 890,00 din

3.053,00 din

2.549,50 din

Ušteda: 503,50 din