ŠTA PTICA KAŽE

ŠTA PTICA KAŽE

Vidosav Stevanović

Izdavač: Dereta

Žanr: Trileri

Redovna cena: 550,00 din

Sa popustom i do: 445,50 din (ušteda: 104,50 din)

Šta ose­ća čo­vek, biv­ši pred­sed­nik dr­ža­ve, ko­ga su usred džo­gin­ga kid­na­po­va­li, sta­vi­li mu po­vez pre­ko gla­ve, uba­ci­li ga u kom­bi i od­ve­zli ga sto­ti­nak ki­lo­me­ta­ra od gra­da u ko­jem ži­vi, i pred ko­jim je još sa­mo 15 mi­nu­ta ži­vo­ta...

Ko­je su po­sled­nje sli­ke, ose­ća­nja i pi­ta­nja ko­ji mu pro­la­ze kroz gla­vu u ta­kvoj dra­ma­tič­noj si­tu­a­ci­ji, u stra­hot­nom ras­pe­ću iz­me­đu de­tinj­stva i sa­da­šnjeg tre­nut­ka, po­ro­di­ce i pri­ja­te­lja, že­lja i sno­va, po­no­sa i do­sto­jan­stva, stra­ha i sti­da...

Ko­li­ka je ve­li­či­na lič­nog po­ra­za i be­smi­sle­nost sva­kog po­sto­ja­nja u spo­zna­ji da te je ne sa­mo iz­dao biv­ši pri­ja­telj, bez­ma­lo dvoj­nik i po­slu­šnik, ko­ji se u me­đu­vre­me­nu pre­tvo­rio u tvo­ju su­prot­nost, već i da je za to an­ga­žo­vao „kr­vo­žed­ne pse" ko­ji će te hlad­no­krv­no ubi­ti i po­ko­pa­ti u ne­koj ne­po­zna­toj šu­mi, a za­tim pre­li­ti kre­čom, me­mlji­vom ze­mljom i li­šćem... 

Kategorija:

Godina izdanja:

Broj strana:

Pismo:

Povez:

Format:

nav-id:

Knjige

2011.

137

Latinica

Mek

14x21 cm

A037389

Artikal nema komentare

Artikli na akciji

199,00 din 161,19 din

1.099,00 din 890,19 din

1.210,00 din 980,10 din

2.508,00 din

2.031,48 din

Ušteda: 476,52 din

Od istog autora